Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die de website Andersverdienen.nl bezoekt of anderszins gebruik maakt van de dienstverlening van Andersverdienen.nl.

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Andersverdienen.nl. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en vermeld op de website van Andersverdienen.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Andersverdienen.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Andersverdienen.nl erkend.

1.4 Andersverdienen.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Andersverdienen.nl bestellingen tenminste binnen 2 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Andersverdienen.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Andersverdienen.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de website zijn in euro’s of Canadese dollars.

 

 1. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Andersverdienen.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Andersverdienen.nl. Andersverdienen.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacy beleid.

4.2 Andersverdienen.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. Garantie en conformiteit

5.1 Andersverdienen.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Andersverdienen.nl) deze gebreken onmiddellijk per e-mail te melden aan Andersverdienen.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Andersverdienen.nl schriftelijk worden gemeld.

5.3 Indien klachten van de afnemer door Andersverdienen.nl gegrond worden bevonden, zal Andersverdienen.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Andersverdienen.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Andersverdienen.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Andersverdienen.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Andersverdienen.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.4 Andersverdienen.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.5 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Andersverdienen.nl in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Andersverdienen.nl zijn behandeld; C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van het product of dienst.

 

 1. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Andersverdienen.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Andersverdienen.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Andersverdienen.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5 Andersverdienen.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Andersverdienen.nl en een klant komt tot stand nadat de betaling door de afnemer is uitgevoerd.

7.2 Andersverdienen.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

 1. Overmacht

8.1 Andersverdienen.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van Andersverdienen.nl behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Andersverdienen.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Andersverdienen.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Andersverdienen.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.4 Indien Andersverdienen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Andersverdienen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten of diensten. Lees voor het gebruik de voorwaarden, veel gestelde vragen en het privacy beleid.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Andersverdienen.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Veghel kennis, tenzij Andersverdienen.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 1. Cryptocurrencies kopen

11.1 De koersen van de cryptocurrencies zijn variabel, de waarde kan per moment verschillen. Andersverdienen.nl staat op geen enkele manier garant voor de toekomstige waarde van een cryptocurrency.

11.2 Andersverdienen.nl maakt gebruik van de actuele koers. Deze kan op ieder moment veranderen.

11.3 Voer altijd uw eigen coinadres in wanneer u cryptocurrencies gaat kopen. Het invullen van een adres wat niet van u is volledig voor eigen risico.

11.4 Een uitgevoerde betaling kan niet worden teruggedraaid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle informatie correct in te voeren.

11.5 Bij vermoeden van misbruik of fraude behoudt Andersverdienen.nl het recht om transacties op te schorten tot de legitimiteit van de transactie is vastgesteld.

11.6 Een bankrekening kan alleen worden gebruik op één Andersverdienen.nl-account. Als u uw bankrekening gebruikt op meer dan één Andersverdienen.nl-account, zal uw bestelling worden geblokkeerd.

11.7 U verklaart de eigenaar te zijn van de gebruikte bankrekening en alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

 

 1. Cryptocurrencies verkopen

12.1 De koersen van cryptocurrencies zijn variabel, de waarde kan per moment verschillen. Andersverdienen.nl maakt gebruik van de actuele koers op moment dat de betaling kan worden gestart. Dit kan afwijken van de eerder gegeven indicatie.

12.2 De coins dienen binnen 15 min na het aanbod ontvangen te zijn. Zo niet, zullen deze geretourneerd worden en vind er geen uitbetaling plaats.

12.3 Uitbetaling geschiedt meestal dezelfde werkdag (uiterlijk binnen 2 werkdagen) nadat alle coins ontvangen zijn. In geval van grotere transacties (vanaf 10.000 euro) raden wij u aan om contact met ons op te nemen.

12.4 Het verstrekken van de juiste gegevens voor de uitbetaling is uw eigen verantwoordelijkheid. Eventuele schade geleden door het foutief invoeren van gegevens kan niet worden verhaald op Andersverdienen.nl.

12.5 U verklaart dat de door u aangeboden coins op legitieme wijze verkregen zijn en dat er geen voorbelasting afgetrokken is van de aangeboden coins.

12.6 U verklaart de eigenaar te zijn van het door u opgegeven bankrekeningnummer of Paypal account en alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

12.7 Bij vermoeden van misbruik of fraude behoudt Andersverdienen.nl het recht om transacties op te schorten tot de legitimiteit van de transactie is vastgesteld.

12.8 U dient uw coins naar een door ons opgegeven coinadres te sturen. Wij betalen u zo snel mogelijk uit nadat alle bevestigingen en dus alle coins bij ons binnen zijn.

12.9 Een uitgevoerde betaling kan niet worden teruggedraaid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle informatie correct in te voeren.

 

 1. Validatie

Andersverdienen.nl wil het kopen en verkopen van cryptocurrencies zo makkelijk en snel mogelijk maken. Helaas wordt dit ook misbruikt om fraude te plegen of om geld wit te wassen. Om de continuïteit van onze bedrijfsvoering te waarborgen is het daarom van groot belang dat fraude en witwaspraktijken worden tegengegaan. Om dit te bereiken hebben wij onder andere onderstaande regels ingevoerd:

13.1 Andersverdienen.nl neemt geen contante betalingen aan.

13.2 Andersverdienen.nl behoudt zich het recht om bij vermoeden van fraude of witwassen een onderzoek in te stellen. Hierbij kan Andersverdienen.nl om gegevens ter bevestiging van uw identiteit vragen.

13.3 Bij constatering van fraude of witwassen wordt de transactie bevroren en wordt dit ten allen tijde aan de autoriteiten of betreffende instanties gemeld.

 

 1. Giropay/Bancontact/Sofort

14.1 Orders boven 50 euro vereisen sms-verificatie.

14.2 Wanneer binnen 24 uur meerdere orders met een totaalbedrag van meer dan 50 euro vanuit één rekeningnummer worden gedaan is sms-verificatie vereist.

14.3 Wanneer binnen 24 uur meerdere orders met een totaalbedrag van meer dan 50 euro naar één cryptocurrency adres worden gedaan is sms-verificatie vereist.

14.4 De sms-verificatie is bedoeld als drempel voor criminelen. Hierbij wordt uw mobiele telefoonnummer gevraagd waarnaar wij een code sturen, deze code voert u vervolgens in op website. De code wordt direct verstuurd en kost u niets. De telefoonnummers gebruiken we enkel als er sprake is van fraude of andere criminele activiteiten. De telefoonnummers worden automatisch verwijderd wanneer er geen sprake is van witwassen of fraude.

 

 1. iDEAL

15.1 Om uw account te valideren dient u eenmalig een sms-verificatie uit te voeren.

 

 1. SEPA

16.1 U dient uw account op te waarderen tot level 5 voordat de betalingsmogelijkheid SEPA beschikbaar wordt voor uw account.

16.2 Wanneer u een SEPA order invoert gaat u een koopovereenkomst aan met Andersverdienen.nl. Dit betekend dat een ingevoerde SEPA order niet geannuleerd kan worden en u verplicht bent om te betalen.

16.3 Als u in het orderscherm bent dient u de betaling binnen 15 minuten uit te voeren. Als u de betaling heeft uitgevoerd klikt u op de knop “ik heb betaald”.

16.4 De SEPA order wordt definitief wanneer u op de knop “ik heb betaald” heeft gedrukt.

16.5 Vermeld in de omschrijving van de betaling het order-id, dit kunt u vinden in het orderoverzicht.

16.6 Eventuele schade geleden door het invoeren en niet betalen van de order zal op u verhaald worden.

16.7 Als u na het invoeren van een SEPA order niet betaald zal de betalingsmogelijkheid permanent worden uitgeschakeld voor uw account.

16.8 De coins worden verzonden zodra het overeengekomen bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Andersverdienen.nl.

16.9 Orders boven 50 euro vereisen een sms-verificatie.

16.10 Er kan pas een nieuwe SEPA order worden ingevoerd als de eerdere order geannuleerd is (dit kan alleen als u nog niet op de knop “ik heb betaald” heeft gedrukt) of als de order is voltooid (als er is betaald en de coins zijn verzonden).

 

 1. INTERAC Online

17.1 Bestellingen van bedragen groter dan €50,- vereisen sms-verificatie.

17.2 Als meerdere bestellingen van samen €50,- / C$ binnen 24 uur op één cryptocurrency-adres worden geplaatst, is sms-verificatie vereist.

17.3 Sms-verificatie is bedoeld als een beveiliging tegen criminelen. U wordt gevraagd om uw telefoonnummer op te geven, zodat we u een code kunnen versturen. U moet dan deze code invoeren op de website. De code wordt onmiddellijk verstuurd per SMS en kost u niets. We maken gebruik van de telefoonnummers in het geval dat we fraude of andere criminele activiteiten vermoeden.

17.4 Bestellingen die worden gemaakt vanaf een niet-bevestigde rekening, zullen na 24 uur verstuurd worden.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-12-2017.

 

anders verdienen